Privacy

Het beroepsgeheim is er, zodat u in een open en vertrouwelijke sfeer uw verhaal kunt vertellen. Aangezien de praktijk een solopraktijk is, heb ik of mijn waarnemer alleen inzage in het dossier. Verstrekken van informatie aan derden vindt niet plaats, tenzij u als cliënt hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Als praktijkhouder acht ik privacy en beslotenheid zeer van belang. Persoonlijke informatie en diagnoses zullen niet doorgegeven worden aan de zorgverzekeraar of inspectie van de gezondheidszorg.

Wel zijn we wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN gaat het daarbij ook om de weging van de ernst van de klachten, de zgn. zorgzwaarte.

Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar.

Klik hier om onze privacyverklaring te bekijken en te downloaden.

In, uiteraard, bijzondere gevallen van gewetensnood, wettelijke meldplicht, of acuut gevaar kan ik als psycholoog mijn zwijgplicht doorbreken. Mijn gewoonte is om dat altijd eerst met u te bespreken. Overigens zijn uw rechten als cliënt, waaronder uw recht op privacy, in de wet verankerd (met name wet BIG, WGBO) en moet ik mij aan de beroepscode van de psychologen houden.

Uw (elektronisch) cliëntdossier is vertrouwelijk en wordt zorgvuldig beheerd en bewaard volgens de wettelijke richtlijnen en de beroepscode. U heeft te allen tijde het recht op inzage, afschrift, correctie en vernietiging van het dossier of delen daarvan. U heeft recht op informatie over uw behandeling, en op een second-opinion.

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig met inachtneming van de wettelijke regels en bepalingen (Wet bescherming persoonsgegevens).

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met mij, als uw behandelend psycholoog. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie.

Kwaliteit

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren.

De praktijk is in het bezit van het keurmerk Basis GZZ.

Praktijkinformatie

Voor wie, locatie en bereikbaarheid

Wachttijden

Actuele wachttijden en wachttijdbemiddeling

Tarieven

Kosten, vergoedingen en zorgverzekeraars

Over mij

Meer informatie over uw psycholoog, Erica Bohnen

Contact

Contactformulier en telefoonnummers