PROCEDURE

 

Aanmelding

Meestal wordt u verwezen door één van de huisartsen van de Huisartsen praktijk Akelei. Door hen of door één van de assistentes wordt er na overleg met u een afspraak in mijn agenda gezet. Dit voorkomt een lange wachttijd. We streven ernaar om binnen 3 weken een eerste afspraak te kunnen maken.

 

De verwijzing door de huisarts dient u mee te nemen naar het eerste gesprek.

Het aantal gesprekken wordt vast gesteld, afhankelijk van uw behoefte. U bepaalt zelf wanneer het voor u voldoende is.

 

Behandeling

Kortdurend en klantgericht is het uitgangspunt. Tijdens het eerste gesprek, de intake, maken we kennis en bespreken we de aanmeldingsklachten, uw huidige levensomstandigheden en in grote lijnen uw levensloop. Tevens staan we stil bij het recht op privacy. Soms vraag ik u om bepaalde vragenlijsten in te vullen.

 

Samen inventariseren we uw wensen, doelstellingen en mogelijkheden. Ik probeer zoveel mogelijk het inzicht in eigen problematiek te vergroten en te zoeken naar oplossingsmogelijkheden, waarover u al beschikt of snel kunt beschikken.

Ik streef naar een behandelduur van gemiddeld 5 tot 12 gesprekken. Geregeld gebruik ik in de gesprekken de Outcome Rating Scale en de Session Rating Scale om tevredenheid en effectiviteit te evalueren.

Een consult duurt  45 minuten.

De tijd tussen de laatste gesprekken is vaak wat langer, zodat er voldoende tijd voor  nazorg is en kunnen voorkomen, dat er een terugval is.

 

Bereikbaarheid:

Overdag is de praktijk bereikbaar via de assistentes van de huisartsenpraktijk. Gedurende  de avond/nacht of in het weekend kunt u  in geval van spoed of crisis terecht bij de huisartsendienst  SMASH (telefoonnummer 070 3469669).

U  kunt ook mij bellen - 0657675790 - en in overleg met u en de huisarts kan worden  besloten om de crisisdienst Parnassia (Den Haag)  in te schakelen. Tijdens mijn afwezigheid door ziekte of vakantie kunt u terecht bij de POH GGZ, werkzaam bij de Huisartsenpraktijk Akelei.

 

Doorverwijzing

Soms blijken de gesprekken zoals gevoerd niet toereikend te zijn omdat er andere, meer gespecialiseerde of intensievere zorg nodig is. Dan verwijs ik u terug naar de huisarts of gaan we gezamenlijk onderzoeken welk  vervolgtraject het beste aansluit.  Indien u toestemming verleent adviseer ik de huisarts.

 

 

 

PRIVACY EN KLACHTRECHT

 

Privacy

Het beroepsgeheim is er, zodat u in een open en vertrouwelijke sfeer uw verhaal kunt vertellen. Aangezien de praktijk een solopraktijk is, heb ik of mijn  waarnemer alleen inzage in het dossier. Verstrekken van informatie aan derden vindt niet plaats, tenzij u als cliënt hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op haar website informatie gepubliceerd over privacy in de GGZ, inclusief de mogelijkheid van een privacyverklaring.

Klik hier voor deze informatie.

 

Als praktijkhouder acht ik privacy en beslotenheid zeer van belang. Uw gegevens en diagnose niet doorgegeven worden aan de zorgverzekeraar of inspectie van de gezondheidszorg.

Klik hier  om onze privacyverklaring te bekijken en te downloaden.

In, uiteraard, bijzondere gevallen van gewetensnood, wettelijke meldplicht, of acuut gevaar kan ik als psycholoog mijn zwijgplicht doorbreken. Overigens zijn uw rechten als cliënt, waaronder uw recht op privacy, in de wet verankerd (met name wet BIG, WGBO).

Uw (elektronisch) cliëntdossier is vertrouwelijk en wordt zorgvuldig beheerd en bewaard volgens de wettelijke richtlijnen en de beroepscode. U heeft te allen tijde het recht op inzage, afschrift, correctie en vernietiging van het dossier of delen daarvan. U heeft recht op informatie over uw behandeling, en op een second-opinion.

De verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig met inachtneming van de wettelijke regels en bepalingen (Wet bescherming persoonsgegevens).

 

 

Klachtrecht

Mocht u onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan wordt u in eerste instantie uitgenodigd om deze te bespreken met mij, als uw behandelend psycholoog. Wanneer dit voor u geen genoegdoening geeft dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van het Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.

 

Kwaliteitsstatuut

Elke zorgaanbieder, vrijgevestigd of instelling, moet een geregistreerd kwaliteitsstatuut hebben om ggz-zorg te kunnen leveren.

 

 

 

 

 

 

BIG geregistreerd onder nummer 39050224525